PROFILE

NAME : たぽ。

PART : VOCAL

BLOOD TYPE : A

BIRTHDAY : 12/20

TWITTER : @bakibaki_tapo

NAME : 夕真

PART : BASS

BLOOD TYPE : A

BIRTHDAY : 4/5

TWITTER : @bakibaki_yuma